Наукова візитка кафедри

 

Напрямами наукових досліджень кафедри є:

 1. Соціально-психологічні основи збереження фізичного, психічного та морального здоров’я працівників підрозділів ДСНС.
 2. Методичні аспекти дослідження професійної надійності особистості в екстремальних умовах.
 3. Особливості регуляції функціонального стану людини в процесі адаптації до особливих умов діяльності.
 4. Формування професіональної і особистісної надійності представників небезпечних професій.
 5. Психологічне забезпечення прийняття рішень професіоналами у ситуаціях неминучого ризику.
 6. Психологічна готовність (відповідність, придатність) працівників служби цивільного захисту до професійної діяльності: детермінанти, критерії, діагностика, формування (корекція).
 7. Психологічні засади прогнозування успішності професійної діяльності працівників служби цивільного захисту: концептуалізація, критеріальний апарат, методика.
 8. Психологія дезадаптативних впливів професійної діяльності на працівників ДСНС: концептуалізація, діагностика, реабілітація.
 9. Психологічні основи роботи з персоналом служби цивільного захисту.
 10. Психологія взаємодії працівників ДСНС з об’єктами професійної діяльності.
 11. Психодіагностика, психотерапія, психокорекція, реабілітація та психопрофілактика осіб, що пережили кризові та екстремальні ситуації; розвиток та функціонування особистості як суб'єкта діяльності в особливих умовах діяльності;
 12. Корпоративні конфлікти та засоби їх вирішення.
 13. Кризові стани особистості та засоби ї подолання.
 14. Самоорганізація життєвого простору, тайм-менеджмент як показники повноцінної життєдіяльності особистості.
 15. Особливості створення команди в організаціях та системі ДСНС.

 

Наукові досягнення кафедри

 

 Науково-дослідні роботи

Працівниками кафедри здійснюється активна робота у сфері дослідження проблем екстремальної та кризової психології, психології діяльності в особливих умовах. У межах досліджуваних проблем здійснювалися науково-дослідні роботи:

 1. «Індивідуально-психологічні чинники копінг-поведінки працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України» (державний реєстраційний номер 0111U007742);
 2. «Професійні деструкції рятувальників: психодіагностика, психопрофілактика та психокорекція» (0114U002241);
 3. «Відповідальність як чинник успішності професійної діяльності фахівців ризиконебезпечних професій» (0114U002240);
 4. «Психологічні особливості виконання завдань за призначенням працівників аварійно-рятувальних підрозділів» (0115U002031);
 5. «Управління психотравмуючими спогадами. Розгляд ролі меморіальних церемоній прощання» (0117U006423);
 6. «Психологічний супровід професійної діяльності фахівців ризиконебезпечних професій» (0116U002020);
 7. «Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності фахівців спеціальних підрозділів служби інкасації ДСО при МВС України» (0112U005607);
 8. «Психологічні аспекти психологічної підготовки фахівців екстремального профілю діяльності» (0118U001008);
 9. «Психологічні аспекти самовдосконалення та саморозвитку фахівців екстремального профілю діяльності» (0121U000009).

 

 Наукова робота із здобувачами вищої освіти

На кафедрі постійно здійснюється якісна наукова робота з курсантами та студентами, як результат вони регулярно стають переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

У 2020 році студентка І.Ю.  Білецька посіла призове місце у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та отримала диплом третього ступеня, галузь – «Туризм», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – науковий керівник канд. психол. наук, доцент В.Ф. Боснюк.

У 2019 році І.Ю. Білецька посіла призове місце у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та отримала диплом ІІ ступеня, галузь знань «Освітні, педагогічні науки», спеціальність «Професійна освіта» – науковий керівник доктор біологічних наук, професор Л.А. Перелигіна.

У 2019 році студентка С.А. Богомазова  переможниця II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з туризму – науковий керівник доктор соціологічних наук, професор О.В. Скориніна-Погребна.

У 2018 році курсантка К.Р. Вірченко зайняла ІІІ місце на XІІ регіональному науковому конкурсі молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді» –  науковий керівник канд. пед. наук С.О. Гура.

У 2017 році курсантка К.С. Гончаренко отримала диплом третього ступеня, галузь – «Теорія та методика професійної освіти», Українська інженерно-педагогічна академія – науковий керівник канд. психол. наук, доцент В.Ф. Боснюк.

У 2017 році студентка Т.О. Попова зайняла друге місце на ІІ турі Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Педагогічна та вікова психологія» м. Одеса –  науковий керівник канд. пед. наук Гура С.О.

У 2016 році студентка Бутко О.О. стала переможницею II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з соціології – науковий керівник доктор соціологічних наук, професор Скориніна-Погребна О.В.

У 2016 році студентка Вєтрова М.Д. зайняла 2 місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Педагогічна та вікова психологія» у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського – науковий керівник канд. психол. наук, доцент Сергієнко Н.П.

У 2014 році студентка Сошенко А.В. отримала диплом третього степеня за підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Педагогічна та вікова психологія» – науковий керівник канд. психол. наук, доцент В.Ф. Боснюк.

 

 

 

 
Патенти

 Науково-педагогічні працівники кафедри мають Патент на корисну модель № 135192 «Навчально-науковий центр психологічного розвантаження рятувальників». Дана корисна модель відноситься до навчальних засобів і може бути використана у спеціалізованих навчальних закладах або пожежно-рятувальних підрозділах для вивчення особливостей психологічних реакцій рятувальників у стресових ситуаціях і забезпечення їх психологічного розвантаження під час або після виникнення стресових ситуацій.

 

 Наукові студентські гуртки

На кафедрі працюють наступні наукові гуртки:

«Основи соціально-психологічного тренінгу «SPECIAL»» – науковий керівник та методолог канд. психол. наук Швалб А. Ю.

Гурток сформовано з метою формування навичок розробки та модельного проведення нових тренінгових програм. Співпраця із здобувачами вищої освіти спрямована на відпрацювання навичок проведення тренінга та можливості використання тренінгових технік в якості основи формуючого експерименту в наукових цілях.

  

«Особистісне зростання психолога» – науковий керівник доктор соціологічних наук, професор Скориніна-Погребна О. В.

Студентський гурток спрямовано на формування психологічної готовності здобувачів вищої освіти до продуктивного виконання своїх професійних обов’язків через формування необхідних психологічних якостей. В процесі роботи відбувається корекція особистісного досвіду з метою гармонізації особистості та її подальшого конструктивного життя.

 

«Психологічна допомога особистості з психотравмою» – науковий керівник канд. пед. наук Гура С. О.

Студентській науковий гурток організовано та проводиться з метою надбання у учасників навичок розпізнавання клієнтів з різними видами психічних травм, вмінь подальщої діагностики та реабілітації особистості, яка зазнала травму. 

 

 

Опубліковані монографії
 1. Перелигіна Л.А., Приходько Ю.О. Психологічні чинники успішності професійної діяльності пожежних-рятувальників МНС України: Монографія – Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2012. – 216 с.
 2. Скориніна-Погребна О.В.Формування економічної еліти в сучасному українському суспільстві. Монографія. – Харків : ІНЖЕК, 2012. – 280 с.
 3. Афанасьєва Н.Є., Олійников О.А., Перелигіна Л.А., Садковий В.П., Титаренко А.В., Тогобицька В.Д. Професійні деструкції працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та їх психокорекція – Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2013. – 156 с.
 4. Балабанова Л.М., Жданова І.В., Нежута А.В. Психологічні особливості професійного самовизначення правоохоронців: Монографія– Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, вид-во «Федорко». – 2014. – 152 с.
 5. Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних впливів: монографія / М. С. Корольчук, В.М. Корольчук, А.І. Кулаженко, С.М. Миронець, О.В. Тімченко, Л.А. Перелигіна, В.Є. Христенко. – К.: Нац.. торг.-екон. Ун-т, 2014. – 276 с.
 6. Радько О.В., Ушакова І.М., Перелигіна Л.А. Психологічні особливості ефективності професійної діяльності фахівців спеціального підрозділу служби інкасації Державної служби охорони при МВС. Монографія. – Харків: НУЦЗУ, Міськдрук, 2014. – 184 с.
 7. Боснюк В.Ф., Олефір В.О., Перелигіна Л.А. Інтелектуально-емоційний ресурс копінг-поведінки рятувальника. – Х.: ХНАДУ, 2016. – 196 с.
 8. Світлична Н.О., Перелигіна Л.А., Афанасьєва Н.Є. Соціально-психологічні чинники збереження психологічного здоров’я працівників ДСНС – Х.: ХНАДУ, 2016. – 296 с.
 9. Афанасьєва Н.Є., Перелигіна Л.А., Михлюк Е.І. Психологічні особливості професійно зумовлених акцентуацій рятувальників: монографія. Х.: Видавництво «Точка», 2018. – 184 с.
 10. Кучеренко С.М., Приходько І.І., Кучеренко Н.С. Засади психологічного забезпечення службово – бойової підготовки майбутніх офіцерів технічного профілю Національної гвардії України [монографія] – Харків, НАНГУ, 2018р. - 247с.
 11. Сергієнко О.О., Перелигіна Л.А., Боснюк В.Ф., Михлюк Е.І., Попов В.М., Куфлієвський А.С. Психопрофілактика та психокорекція професійного відчуження у працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. – Х.: НУЦЗУ, 2021. ‒ 133 с.
 За написання монографії «Інтелектуально-емоційний ресурс копінг-поведінки рятувальника» авторський колектив був нагороджений дипломом лауреата у номінації «наукові видання» на конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС, які опубліковані у 2016-2017 навчальному році.

 

Наукові статті

Науково-педагогічні працівники кафедри мають безліч публікацій у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України. Також вони є авторами різноманітних апробаційних, науково-популярних, науково-експертних публікацій з професійної тематики.

 

Перелік статей, які опубліковані в базах Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Natalia Afanasieva, Valerii Bosniuk, Larysa Deinychenko, Oleksandr Kholodnyi, Eduard Mykhliuk, Iryna Ostopolets, Natalia Shayda, Oleksandr Shayda, Natalia Svitlychnа Quality of life of internally displaced persons in Ukraine: social psychological analysis. Conference proceedings 18 International Scientific Conference «International Relations 2017: Current issues of world economy and politics», 30 November – 1 December 2017. University of Economics in Bratislava, 2017. P. 44-57.
 2. Natalia Afanasieiva, Nataliia Svitlychna, Iryna Ostopolets Peculiarities of self-attitude of antiterrorist operation participants in case of loss of health. Науково-практичний журнал «Наука і освіта». Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2018. Випуск 1. С. 110-116.
 3. Tetyana Nestorenko, Aleksander Ostenda, Lina Perelygina, Yuliia Ilina. The Impact of Foreign Students on Internationalization of University and on the Economy of a Host City (Case of the Katowice School of Technology). International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines Conference Proceedings University of Economics in Bratislava, Slovak Republic 17 – 19 April 2018. Р 356-367.
 4. P. Mihal, H.V. Mihal, L.M. Balabanova Visualization of Signal Structure Showing Element Functioning in Complex Dynamic Systems – Cognitive Aspects. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2019. Vol. 11, № 2. С. 02013-1-02013-4. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnep_2019_11_2_15
 5. Pospelov, R. Meleshchenko, A. Kosse, I. Khmyrov, V. Bosniuk Development of a method for predicting the recurrence of states of atmospheric air pollution concentration in industrial cities // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 2, Issue 10 (98). P. 43-48. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.162652
 6. Natalia Afanasieiva, Nataliia Svitlychna, Valerii Bosniuk, Ihor Khmyrov, Iryna Ostopolets, Oleksandr Kholodnyi, Olena Shenderuk, Olga Shevchenko, Yuliia Bilotserkivska Psychotechnology of volleyball team efficiency formation. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol.19 (issue 2), 2019. ‒ Pp. 1071-1077. DOI:10.7752/jpes.2019.02155
 7. Natalia Afanasieva, Nataliia Svitlychna, Oleksandr Shayda Psychosemantic Analysis of Psychologists’ Representations About the Place of Psychological Counseling. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика. Vol 26. No 1. Pp. 37-50. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-26-1-37-50
 8. Guzii, S., Bazhelka, I., Svitlychna, N., Lashchivskiy, V. Protection of wood from burning with paints on alkaline aluminosilicates-based. Materials Science Forumthis link is disabled, 2020, 1006 MSF, стр. 19–24
 9. Olena Konovalova, Tamara Skoryk, Iryna Ushakova, Vitaliia Myroshnychenko, Vitalii Tоmеnkо Determinants of students’ motivational readiness for future professional activity. Publicação Contínua. Universidade Estadual Paulista / Nuances: Estudos sobre Educação, v. 31, jan./dez. Publicação Contínua. Universidade Estadual Paulista 2020. Pp. 456-470.
 10. Shevchenko, G., Pilipenko, A., Shkolnikova, T., Gura, S., Smirnova, O. Production of Nanosize Interference-colored Oxide Films on the Ti6Al4V Alloy Surface Using the Method of Electrochemical Oxydation in Succinate Eletrolytes. 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO, 2020, Р. 216–219, 9088771
 11. Pilipenko, O. Smirnova, S. Gura, O. Khoroshev,T. Shkolnikova, Skorynina-Pohrebna O. V. Studying the insulating properties of oxide films obtained on the Ti6A14V alloy in tartaric acid solutions using the method of electrochemical decoration by copper// ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, VOL. 15, NO. 15, AUGUST 2020. Р. 1657-1666.
 12. Bosniuk V., Ostopolets I., Svitlychna N., Miroshnichenko O., Tsipan T., Kubitskyi S. Social Content of Psychological Specialists’ Professional Activity. Postmodern Openings. 2021. Vol. 12, No. 1. P. 01-20. https://doi.org/10.18662/po/12.1/242
 13. Ihor Prykhodko, Anastasiia Lyman, Yanina Matsehora, Nataliia Yurieva, Liubov Balabanova, Konstantin Hunbin, Ivan Radvansky, Dmytro Morkvin The Psychological Readiness Model of Military Personnel to Take Risks during a Combat Deployment. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2021, Volume 12, Issue 3, pages: 64-78 https://doi.org/10.18662/brain/12.3/220

 

Наукова співпраця

Укладено договори про співробітництво за різноманітними напрямами діяльності, в тому числі й науковим між кафедрою психології діяльності в особливих умовах НУЦЗУ та різноманітними організаціями, а саме:

 1. Державним закладом «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України;
 2. ТОВ «Науково-дослідний центр «Спеціальна освіта»;
 3. Національною академією Національної гвардії України;
 4. Київським національним торговельно-економічним університетом;
 5. Північно-Східним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції;
 6. Відділенням Національної служби посередництва і примирення в Харківській області;
 7. Громадською організацією «Група асоціацій реалізації ключових інновацій»;
 8. Харківським Регіональним Інститутом Проблем Громадської Охорони Здоров’я;
 9. Громадською організацією «Центр соціально-психологічного супроводження» «ДОБРОБУТ».

 

Випускники - наша гордість

Під науковим керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри підготовлено та захищено 19 кандидатських дисертацій з психології діяльності в особливих умовах, серед яких 14 працівників, які працюють або працювали у НУЦЗУ.

 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97