Методична та видавнича діяльність кафедри за роками:

2012 рік
1. Перелигіна Л.А., Приходько Ю.О. Психологічні чинники успішності професійної діяльності пожежних-рятувальників МНС України: Монографія – Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2012. – 216 с.
2. Скориніна-Погребна О.В.Формування економічної еліти в сучасному українському суспільстві. Монографія. – Харків : ІНЖЕК, 2012. – 280 с.
 
2013 рік
1. Афанасьєва Н.Є., Олійников О.А., Перелигіна Л.А., Садковий В.П., Титаренко А.В., Тогобицька В.Д. Професійні деструкції працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та їх психокорекція – Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2013. – 156 с.
2. Кризова психологія: Навч. посіб . / Ю.В.Александров, Л.О. Гонтаренко, О.П. Євсюков, А.С. Куфлієвський, С.Ю. Лєбєдєва, Л.А. Перелигіна та ін. – Х.: НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2013. – 380 с.
 
2014 рік
1. Балабанова Л.М., Жданова І.В., Нежута А.В. Психологічні особливості професійного самовизначення  правоохоронців: Монографія– Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, вид-во «Федорко». – 2014. – 152 с.     
2. Кучеренко С.М. Методичні вказівки до організації самостійної роботи курсантів та студентів з дисципліни  «Психологія праці» – 2014 р. (Електрона бібліотека НУЦЗУ).
3.Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних впливів: монографія / М. С. Корольчук, В.М. Корольчук, А.І. Кулаженко, С.М. Миронець, О.В. Тімченко, Л.А. Перелигіна, В.Є. Христенко. – К.: иїв. Нац.. торг.-екон. Ун-т, 2014. – 276 с.
4. Радько О.В., Ушакова І.М., перелигіна Л.А. Психологічні особливості ефективності професійної діяльності фахівців спеціального підрозділу служби інкасації Державної служби охорони при МВС. Монографія. – Харків: НУЦЗУ, Міськдрук, 2014. – 184 с.
5. Ушакова І.М. Вікова психологія . Курс лекцій. / І.М.Ушакова. [Електр. ресурс] – Ел. бібл. НУЦЗУ, 2015 – 114 с.
6. Ушакова І.М. Геронтопсихологія. Підручник. / І.М.Ушакова. – Харків: Міськдрук, 2014 – 236 с.
 
2015 рік
1. Кучеренко С.М.  Методичні вказівки до організації самостійної роботи курсантів та студентів з дисципліни  «Психологічне забезпечення професійної діяльності» – 2015 р. (Електрона бібліотека НУЦЗУ).
2. Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу: навч. посіб. / Н.Є.Афанасьєва, Л.А. Перелигіна. – Х.: ХНАДУ, 2015. – 320 с
 
2016 рік
1. Боснюк В.Ф. Експериментальна психологія: Методичні рекомендації з підготовки до семінарських і практичних занять. – Х.: НУЦЗУ, 2016. – 49 с.
2. Боснюк В.Ф., Олефір В.О., Перелигіна Л.А. Інтелектуально-емоційний ресурс копінг-поведінки рятувальника. – Х.: ХНАДУ, 2016. – 196 с.
3.  Гура С.О. Курс лекцій з дисципліни «Інженерна психологія» – 2016 р. (Електрона бібліотека НУЦЗУ).
4.  Гура С.О. Курс лекцій з дисципліни «Психологія травмуючих ситуацій – 2016 р. (Електрона бібліотека НУЦЗУ).
5. Кучеренко С.М.  Курс лекцій з дисципліни  «Психологічне забезпечення професійної діяльності» – 2016 р. (Електрона бібліотека НУЦЗУ).
6. Кучеренко С.М.  Методичні вказівки до організації самостійної роботи курсантів та студентів з дисципліни  «Психологія праці та її безпеки» – 2016 р. (Електрона бібліотека НУЦЗУ).
7. Світлична Н. О., Перелигіна Л.А., Афанасьєва Н.Є. Соціально-психологічні чинники збереження психологічного здоров’я працівників ДСНС – Х.: ХНАДУ, 2016. – 296 с.
8. Ушакова І.М. Теоретико-методологічні проблеми психології. Курс лекцій. / І.М.Ушакова. [Електр. ресурс] – Ел. бібл. НУЦЗУ, 2016 – 182 с.
9. Сергієнко Н.П. Методика викладання у вищій школі: Курс лекцій. – Х.: НУЦЗУ, 2016. – 72 с.
10. Сергієнко Н.П. Основи психологічної практики: Курс лекцій. – Х.: НУЦЗУ, 2016. – 84 с.
 
2017 рік
1.Афанасьєва Н.Є. Психологічне консультування фахівців екстремального профілю: теорія, методологія, практика: монографія. Харків: НУЦЗУ,  2017.  – 315 с.
2.Боснюк В.Ф. Математичні методи в психології. Збірник таблиць критичних значень статистичних критеріїв аналізу даних. – Х.: НУЦЗУ, 2017. – 18 с.
3.Селюкова Т.В. Діагностика та корекція посттравматичних стресових розладів: Курс лекцій. – Х.: НУЦЗУ, 2017. (Електронна бібліотека).
 
2018 рік
1. Афанасьєва Н.Є Соціальна психологія. Методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт для здобувачів (здобувачок) вищої освіти 3 курсу, які навчаються за спеціальністю «Психологія». – Харків: НУЦЗУ, 2018 – 25 с.
2. Афанасьєва Н.Є., Перелигіна Л.А., Михлюк Е.І. Психологічні особливості професійно зумовлених акцентуацій рятувальників: монографія. Х.: Видавництво «Точка», 2018. – 184 с.
3. Афанасьєва Н.Є., Світлична Н.О. Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських робіт для здобувачів (здобувачок) вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Психологія». – Харків: НУЦЗУ, 2018 – 31 с.
4. Боснюк В.Ф. Експериментальна психологія: курс лекцій. – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 192 с.
5. Гура С.О. Психологія суїциду. Навч. посібник. - Х.: НУЦЗУ,2018. - 129 с.
6. Кучеренко С.М. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліні «Організаційна психологія та основи організації праці» - Харків, НУЦЗУ, 2018.- 19с.
7. Кучеренко С.М., Приходько І.І., Кучеренко Н.С. Засади психологічного забезпечення службово – бойової підготовки майбутніх офіцерів технічного профілю Національної гвардії України [монографія] – Харків, НАНГУ, 2018р. - 247с.
8. Сергієнко Н.П. Загальна психологія. Вступ до спеціальності. Текст лекцій. Х: НУЦЗУ, 2018. 41 с
9. Ушакова І.М. Вікова психологія та геронтопсихологія: робочий зошит. Для курсантів (курсанток)та студентів (студенток), які навчаються за спеціальністю "Психологія". – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 51 с
10. Ушакова І.М. Загальна психологія. Методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт для здобувачів (здобувачок) вищої освіти 2 курсу, які навчаються за спеціальністю «Психологія». – Харків: НУЦЗУ, 2018 – 21 с.
11. Ушакова І.М. Методичні вказівки до виконання та захисту бакалаврських робіт для здобувачів (здобувачок) вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Психологія». – Харків: НУЦЗУ, 2018 – 27 с.
12. Ушакова І.М., Швалб А.Ю. Загальна психологія. Робочий зошит. Для курсантів (курсанток) та студентів (студенток) 1-го курсу, які навчаються за спеціальністю "Психологія". – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 34 с.
 
2019 рік
1. Афанасьєва Н.Є. Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських робіт для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Психологія». Харків: НУЦЗУ, 2019 32 с. (Ел. бібліотека НУЦЗУ)
2. Афанасьєва Н.Є. Соціальна психологія. Методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти 3 курсу, які навчаються за спеціальністю «Психологія». Харків: НУЦЗУ, 2019. 23 с. (Ел. бібліотека НУЦЗУ)
3. Боснюк В.Ф. Математичні методи в психології: курс лекцій. Х.: НУЦЗУ, 2019. 124 с.
4. Ільїна Ю.Ю., Перелигіна Л.А., Приходько Ю.О. Основи біології людини: підручник. Для здобувачів вищої освіти , які навчаються на першому рівні за спеціальнісю 053 «Психологія» за ОПП «Екстремальна та кризова психологія» та «Робота з персоналом». Х.: ФОП Панов А.М., 2019. 280 с.
5. Кучеренко С.М. Методичні рекомендації з організації та планування самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліні «Психологія управління та кадровий менеджмент». Харків, НУЦЗУ, 2019. 18 с.
6. Скориніна-Погребна О.В., Хмиров І.В. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Психологія впливу та захисту» для студентів спеціальностей «Екстремальна та кризова психологія», «Робота з персоналом». Харків, НУЦЗУ, 2019.
7. Ушакова І.М. Вікова психологія та геронтопсихологія: робочий зошит. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Психологія». Х.: НУЦЗУ, 2019. 48 с.
8. Ушакова І.М. Загальна психологія. Методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт для здобувачів (здобувачок) вищої освіти 2 курсу, які навчаються за спеціальністю «Психологія». Харків: НУЦЗУ, 2019 21 с. (Ел. бібліотека НУЦЗУ)
9. Ушакова І.М. Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційних (бакалаврських) робіт для здобувачів (здобувачок) вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Психологія» (освітньо-професійні програми «Екстремальна та кризова психологія» та «Робота з персоналом»). Харків: НУЦЗУ, 2019. 27 с. (Ел. бібліотека НУЦЗУ)
10. Ушакова І.М. Психологія сім’ї: курс лекцій. Ел. бібліотека НУЦЗУ, 2019. 90 с.
11. Ушакова І.М., Швалб А.Ю. Загальна психологія. Робочий зошит. Для здобувачів вищої освіти 2 курсу, які навчаються за спеціальністю "Психологія". Х.: НУЦЗУ, 2019. 66 с.
 
2020 рік
1. Афанасьєва Н.Є. Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт для здобувачів (здобувачок) вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Психологія» (освітньо-професійна програма «Екстремальна та кризова психологія»). Харків: НУЦЗУ, 2020. 27 с. (Ел. бібліотека НУЦЗУ)
Афанасьєва Н.Є. Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт для здобувачів (здобувачок) вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Психологія» (освітньо-професійна програма «Робота з персоналом»). Харків: НУЦЗУ, 2020. 27 с. (Ел. бібліотека НУЦЗУ)
2. Боснюк В.Ф. Математичні методи в психології: курс лекцій. Мультимедійне навчальне видання. Х.: НУЦЗУ, 2020. 141 с.
3. Ільїна Ю.Ю. Психофізіологія. Робочий зошит для самостійної роботи. Ч.1,2.Х.: НУЦЗУ, 2020.
4. Кучеренко С.М. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліні «Психологічні технології роботи з персоналом». Харків, НУЦЗУ, 2020. 18 с.
5. Сергієнко Н.П. Методика викладання у вищій школі: Курс лекцій для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Доктор філософії». Х: НУЦЗУ, 2020. 86 с.Ушакова І.М. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи за освітнім рівнем «бакалавр» для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія. Ел. бібліотека НУЦЗУ, 2020. 27 с.
6. Ушакова І.М. Вікова та геронтопсихологія. Робочий зошит. Для здобувачів вищої освіти спеціальності «Психологія». Х.: НУЦЗУ, 2020, 48 с.
7. Ушакова І.М. Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційних (бакалаврських) робіт для здобувачів (здобувачок) вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Психологія» (освітньо-професійна програма «Екстремальна та кризова психологія»). Харків: НУЦЗУ, 2020. 25 с. (Ел. бібліотека НУЦЗУ).
8. Ушакова І.М. Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційних (бакалаврських) робіт для здобувачів (здобувачок) вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Психологія» (освітньо-професійна програма «Робота з персоналом»). Харків: НУЦЗУ, 2020. 25 с. (Ел. бібліотека НУЦЗУ)
9. Ушакова І.М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти 2 курсу спеціальності 053 Психологія (ОПП «Екстремальна та кризова психзологія»). Ел. бібліотека НУЦЗУ, 2020. 20 с. (Ел. бібліотека НУЦЗУ)
10. Ушакова І.М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти 2 курсу спеціальності 053 Психологія (ОПП «Робота з персоналом»). Ел. бібліотека НУЦЗУ, 2020. 20 с. (Ел. бібліотека НУЦЗУ)
11. Ушакова І.М., Швалб А.Ю. Загальна психологія. Робочий зошит. Для здобувачів вищої освіти 2 курсу спеціальності «Психологія». Х.: НУЦЗУ, 2020. 49 с.

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97