Спеціальність 053 «Психологія»

Працівники кафедри здійснюють навчання здобувачів вищої освіти Університету за спеціальністю – 053 «Психологія», що включає в себе дві освітні програми:
1)  екстремальна та кризова психологія
2)  робота з персоналом
 
1. Освітньо-професійні програми – "Екстремальна та кризова психологія" та "Робота з персоналом"
Освітній ступінь – бакалавр
Строк підготовки – 3 роки 10 місяців (4 роки 6 місяців – заочна форма навчання)
Освітня кваліфікація  – бакалавр з психології
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – повна загальна середня освіта
 
2. Освітньо-професійні програми – "Екстремальна та кризова психологія" та "Робота з персоналом"
Освітній ступінь – магістр
Строк підготовки – 1 рік 6 місяців (1 рік 9 місяців – заочна форма навчання)
Освітня кваліфікація – магістр з психології
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
 
3.   Освітньо-наукова програма – "Екстремальна та кризова психологія"
Освітньо-науковий ступінь – доктор філософії
Строк підготовки – чотири роки
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – другий (магістерський) рівень 
 
Психолог в галузі екстремальної та кризової психології
Психолог в галузі екстремальної та кризової психології виявляє психологічні, емоційні, економічні і організаційні фактори впливу на професійну діяльність рятувальників. Проводить обстеження індивідуальних рис працівників, особливостей їх професійної діяльності, що пов'язані з професійним підбором, перевіркою психологічних умов праці, виявленням їх інтересів і схильностей. Виявляє негативні чинники, що впливають на плинність персоналу, порушення дисципліни, продуктивність праці тощо та визначає шляхи їх усунення.
 
Розробляє професіограми і детальні психологічні характеристики працівників, дає рекомендації відносно умов оптимального використання особистих професійних можливостей людини з урахуванням перспективи розвитку її професійних здібностей. Бере участь у здійсненні заходів професійної адаптації молодих фахівців. Аналізує психофізіологічні особливості професійної діяльності, готує рекомендації і пропозиції щодо впровадження результатів психологічних досліджень у службову практику, а також заходи щодо удосконалення професійної діяльності працівників підрозділів, (організації оптимальних трудових процесів, установлення раціональних режимів праці та відпочинку, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці і підвищенню працездатності людини) та контролює їх виконання. Здійснює психологічну підготовку працівників до дій в екстремальних ситуаціях. Веде психокорекційну роботу. Надає психологічну допомогу працівникам після їх перебування в екстремальних ситуаціях, а також населенню, яке потерпіло від надзвичайних ситуацій. Використовує сучасні технології психологічного впливу для нейтралізації негативних чинників надзвичайних ситуацій.
 
Повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти з питань цивільного захисту, накази, положення, інструкції, методичні та керівні документи, що регламентують організацію психологічного забезпечення; психологію діяльності в особливих умовах, психологію праці та управління; методи вивчення психологічних особливостей професійної діяльності працівників; технічні засоби, що застосовуються в процесі вивчення умов праці; передовий вітчизняний і світовий досвід роботи психологів; основи професійної діяльності рятувальних підрозділів; профорієнтаційну роботу; основи трудового законодавства; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; норми професійної етики, деонтології й прав людини, основні принципи психологічного супроводження та заходи психопрофілактичної роботи; психодіагностичні методи; психокорекційну роботу; правила та норми з охорони праці та пожежної безпеки; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
 
Фахівці можуть працевлаштуватись в:
• силових структурах;
• консультаційні центри з надання психологічної допомоги;
• центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
• освітні та наукові установи;
• медичні установи та реабілітаційні центри;
• центри по роботі з дітьми та підлітками;
• Державні та приватні центри роботи з дітьми та підлітками з певними владами;
• політичних організаціях, бізнес структурах; міські, районі відділи психологічної служби;
• приватних огранізаціях з надання психологічних та освітніх послуг.
 
Психолог по роботі з персоналом
Сучасним підприємствам і організаціям в даний час для успішного здійснення професійної діяльності, підвищення їх продуктивності та ефективності необхідні фахівці, які будуть займатися виробничими відносинами в трудовому колективі, допомагаючи керівництву грамотно будувати стратегію управління співробітниками, сприяти персоналу в адаптації до змін в професійному напрямку, уникненню конфліктів і стресів, розробляти програми психологічної підтримки при впровадженні інновацій, приймати участь в стратегічному плануванні розвитку організацій.
 
Для розв’язання даних проблеми залучаються психологи по роботі з персоналом, підготовка яких здійснюється на соціально-психологічному факультеті НУЦЗУ, які вивчають поведінку особистості, груп, організацій з метою зрозуміти, передбачити і вдосконалити індивідуальне виконання поставлених завдань і функціонування організації в цілому, збереження психічного здоров'я членів організації, виконують діяльність з вирішення психологічних проблем оптимізації роботи особового складу підрозділів ДСНС, персоналу підприємств, організацій, установ різних форм власності.
 
Вище перераховані напрями дозволяють психологам по роботі з персоналом працювати в підрозділах ДСНС та інших силових структур, кадрових (рекрутінгових) агентствах, тренінг-компаніях, консалтингових агентствах, на виробництві, в організаціях, банках, підприємствах, установах тощо.
 
Робота з персоналом та сфера діяльності, в якій за останній час з'явилося багато нових спеціальностей, що дозволяє психологам по роботі з персоналом займати наступні посади:

• спеціаліста з оцінки персоналу;
• директора по персоналу;
• HR-менеджера;
• тренінг-менеджера;
• тренера по продажам;
• head-hunter (фахівця, який здійснює пошук професіоналів вищого рівня);
• менеджера по корпоративній культурі;
• фахівця кадрових підрозділів тощо.
 
Ці спеціальності популярні, прибуткові і перспективні.
 
Психологи по роботі з персоналом здійснюють професійну діяльність за наступними напрямками:
 
 • створення системи мотивації праці персоналу;
 • психодіагностика, формування і розвиток професійно важливих якостей;
 • підбір персоналу;
 • психологічний супровід персоналу організації;
 • аналіз ефективності діяльності та оцінка кадрової політики і стратегії організації;
 • психологічний супровід управлінської діяльності;
 • прийняття ефективних рішень керівництвом та персоналом;
 • формування та розвиток комунікативної компетентності персоналу, оптимізація ділового спілкування, ведення ділових переговорів;
 • участь у впровадженні нововведень і реорганізацій;
 • розробка та впровадження технологій робот з персоналом;
 • психологічне консультування керівництва, персоналу;
 • психологічне забезпечення організаційного розвитку;
 • адаптація персоналу;
 • навчання та розвиток персоналу;
 • кар’єрний ріст;
 • профілактика професійних стресів;
 • командоутворення;
 • профілактика і надання допомоги в вирішенні конфліктів;
 • формування іміджу організації тощо.
 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97