Спеціальності

 

Головним завданням Факультету є здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями):

- за освітнім ступенем «бакалавр»:

 • 053 "Психологія" ("Екстремальна та кризова психологія", "Робота з персоналом")

 • 231 "Соціальна робота"("Соціальний захист та безпека населення")

- за освітнім ступенем «магістр»:

 • 053 "Психологія" ("Екстремальна та кризова психологія", "Робота з персоналом")
 • Міждисциплінарна 053 "Психологія" та 231 "Соціальна робота" ("Психологічна та соціальна реабілітація")
Психолог в галузі екстремальної та кризової психології
Психолог в галузі екстремальної та кризової психології виявляє психологічні, емоційні, економічні і організаційні фактори впливу на професійну діяльність рятувальників. Проводить обстеження індивідуальних рис працівників, особливостей їх професійної діяльності, що пов'язані з професійним підбором, перевіркою психологічних умов праці, виявленням їх інтересів і схильностей. Виявляє негативні чинники, що впливають на плинність персоналу, порушення дисципліни, продуктивність праці тощо та визначає шляхи їх усунення.
 
Розробляє професіограми і детальні психологічні характеристики працівників, дає рекомендації відносно умов оптимального використання особистих професійних можливостей людини з урахуванням перспективи розвитку її професійних здібностей. Бере участь у здійсненні заходів професійної адаптації молодих фахівців. Аналізує психофізіологічні особливості професійної діяльності, готує рекомендації і пропозиції щодо впровадження результатів психологічних досліджень услужбовупрактику, а також заходи щодо удосконалення професійної діяльності працівників підрозділів, (організації оптимальних трудових процесів, установлення раціональних режимів праці та відпочинку, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці і підвищенню працездатності людини) та контролює їх виконання. Здійснює психологічну підготовку працівників до дій в екстремальних ситуаціях. Веде психокорекційну роботу. Надає психологічну допомогу працівникам після їх перебування в екстремальних ситуаціях, а також населенню, яке потерпіло від надзвичайних ситуацій. Використовує сучасні технології психологічного впливу для нейтралізації негативних чинників надзвичайних ситуацій.
 
Повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти з питань цивільного захисту, накази, положення, інструкції, методичні та керівні документи, що регламентують організацію психологічного забезпечення; психологію діяльності в особливих умовах, психологію праці та управління; методи вивчення психологічних особливостей професійної діяльності працівників; технічні засоби, що застосовуються в процесі вивчення умов праці; передовий вітчизняний і світовий досвід роботи психологів; основи професійної діяльності рятувальних підрозділів; профорієнтаційну роботу; основи трудового законодавства; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; норми професійної етики, деонтології й прав людини, основні принципи психологічного супроводження та заходи психопрофілактичної роботи; психодіагностичні методи; психокорекційну роботу; правила та норми з охорони праці та пожежної безпеки; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
 
Фахівці можуть працевлаштуватись в:
• силових структурах;
• консультаційні центри з надання психологічної допомоги;
• центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
• освітні та наукові установи;
• медичні установи та реабілітаційні центри;
• центри по роботі з дітьми та підлітками;
• Державні та приватні центри роботи з дітьми та підлітками з певними владами;
• політичних організаціях, бізнес структурах; міські, районі відділи психологічної служби;
• приватних огранізаціях з надання психологічних та освітніх послуг.
 
Психолог по роботі з персоналом
Сучасним підприємствам і організаціям в даний час для успішного здійснення професійної діяльності, підвищення їх продуктивності та ефективності необхідні фахівці, які будуть займатися виробничими відносинами в трудовому колективі, допомагаючи керівництву грамотно будувати стратегію управління співробітниками, сприяти персоналу в адаптації до змін в професійному напрямку, уникненню конфліктів і стресів, розробляти програми психологічної підтримки при впровадженні інновацій, приймати участь в стратегічному плануванні розвитку організацій.
 
Для розв’язання даних проблеми залучаються психологи по роботі з персоналом, підготовка яких здійснюється на соціально-психологічному факультеті НУЦЗУ, які вивчають поведінку особистості, груп, організацій з метою зрозуміти, передбачити і вдосконалити індивідуальне виконання поставлених завдань і функціонування організації в цілому, збереження психічного здоров'я членів організації, виконують діяльність з вирішення психологічних проблем оптимізації роботи особового складу підрозділів ДСНС, персоналу підприємств, організацій, установ різних форм власності.
 
Вище перераховані напрями дозволяють психологам по роботі з персоналом працювати в підрозділах ДСНС та інших силових структур, кадрових (рекрутінгових) агентствах, тренінг-компаніях, консалтингових агентствах, на виробництві, в організаціях, банках, підприємствах, установах тощо.
 
Робота з персоналом та сфера діяльності, в якій за останній час з'явилося багато нових спеціальностей, що дозволяє психологам по роботі з персоналом займати наступні посади:

• спеціаліста з оцінки персоналу;
• директора по персоналу;
• HR-менеджера;
• тренінг-менеджера;
• тренера по продажам;
• head-hunter (фахівця, який здійснює пошук професіоналів вищого рівня);
• менеджера по корпоративній культурі;
• фахівця кадрових підрозділів тощо.
 
Ці спеціальності популярні, прибуткові і перспективні.
 
Психологи по роботі з персоналом здійснюють професійну діяльність за наступними напрямками:
 
 • створення системи мотивації праці персоналу;
 • психодіагностика, формування і розвиток професійно важливих якостей;
 • підбір персоналу;
 • психологічний супровід персоналу організації;
 • аналіз ефективності діяльності та оцінка кадрової політики і стратегії організації;
 • психологічний супровід управлінської діяльності;
 • прийняття ефективних рішень керівництвом та персоналом;
 • формування та розвиток комунікативної компетентності персоналу, оптимізація ділового спілкування, ведення ділових переговорів;
 • участь у впровадженні нововведень і реорганізацій;
 • розробка та впровадження технологій робот з персоналом;
 • психологічне консультування керівництва, персоналу;
 • психологічне забезпечення організаційного розвитку;
 • адаптація персоналу;
 • навчання та розвиток персоналу;
 • кар’єрний ріст;
 • профілактика професійних стресів;
 • командоутворення;
 • профілактика і надання допомоги в вирішенні конфліктів;
 • формування іміджу організації.

 

Спеціальність 231 "Соціальна робота"

Необхідність в соціальній роботі існує доти, скільки існує суспільство. Особливої актуальності набуває ця професія, коли є загрози добробуту, здоров'ю та життю населення. В небезпечних та складних обставинах на ринку праці зростає попит на фахівців з соціального захисту та безпеки.

Фахові компетентності за програмою «Соціальний захист та безпека населення»:

Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінки потреб вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах.

Знання і розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб.

Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці.

Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах.

Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів.

Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення.

Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.

Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту.

 Фахівець із соціальної роботи може працевлаштуватись:

 соціальним працівником, соціальним педагогом;
 менеджером по роботі з персоналом;
 фахівцем із соціальної роботи;
 соціальним менеджером, соціальним аудитором;
 експертом з соціальної політики;
 державним соціальним інспектором, аудитором;
 викладачем соціальної педагогіки;
 працівником установи соціального захисту
населення тощо.

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97