Методична та видавнича діяльність

Співробітники кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Національного університету цивільного захисту України є активними учасниками науково-методичних форумів України та інших держав. Працівники кафедри постійно вдосконалюють власний рівень майстерності, методичні напрацювання, впроваджують новітні наукові ідеї та інновації. Кафедра постійно працює над оприлюдненням набутків своєї науково-методичної роботи. Навчальні видання реалізують світоглядні та загальнотеоретичні принципи, котрі виробляються кафедрою, як суб'єктом навчальної роботи, в процесі її колективної професійної діяльності.

Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників, порадників, методичних рекомендацій з дисциплін, що вивчаються. Так у 2009 році видано комплексний пакет тестових завдань з дисципліни “Історія України”, у 2011 році - навчальний посібник “Філософія”, рекомендований Міністерством освіти та науки України та хрестоматію з дисципліни “Історія України”, курси лекцій з дисциплін “Основи демократії” та “Основи паблік рілейшнз” у 2012 році, курси лекцій з дисциплін “Філософія та методологія науки”, “Соціальна робота” у 2013 році. Науково-методичні видання кафедри спрямовані на використання курсантами та студентами університету, а також абітурієнтами навчального закладу.

За останній період співробітниками кафедри доктором філософських наук, професором, Рябініной О.В. та доктором філософських наук та професором Юрченко Л.І. були опубліковані  наукові статті у виданнях, що входять у міжнародні наукометричні бази Web of Science та SCOPUS

Ryabinina O.V. “Простір Homo Virtualis і пост-цифрова естетика музики”. Вісник НАКККіМ, 2018, вип. 4, с. 214 – 221. Спіавт.: Коваленко І.І. (Національний юридичний університет)

Yurchenko, Liubov  “Substantiation of the mechanism of interaction between biopolymers of rye-and-wheat flour and thethe nanoparticles of the Magnetofood food additiveinorderto improve moisture-retairingcapacitu of dough.” Eastern-Europea Journal of Enterprise Technologies. Volume2, Issue 11 (92) 2018, p.70-81.

 

 

Професор кафедри Рябініна О.В. разом з доцентами Гонтаренко Л.О. та Хорошевим О.М. обговорюють плани видавничої роботи

 

Видання кафедри

  • Комплексний пакет тестових завдань з курсу “Історія України”/ укл. М.І. Харламов. – Х.: УЦЗУ,2009. – 17 с.
  • Філософія. Розділи: Філософська антропологія, соціальна філософія, філософія культури: навч. посіб./ С.А. Каріков. – Х.: НУЦЗУ, 2011. – 128 с.
  • Історія України: Хрестоматія / Л.О. Гонтаренко, О.М. Хорошев . ─ Х. : НУЦЗУ, 2011 . ─ 226 с.
  • Основи демократії : Курс лекцій / М.І. Харламов, І.М. Логовський . ─ Х. : НУЦЗУ, 2012 . ─ 167 с.
  • Основи паблік рілейшнз : Курс лекцій / Уклад. О.О. Полякова . ─ Х. : НУЦЗУ, 2012. ─ 79 с
  • Філософія і методологія науки: курс лекцій / С.А. Каріков. – Х.: НУЦЗ України, 2013. – 103 с.
  • Соціальна робота: Курс лекцій / М.І. Харламов ─ Х. : НУЦЗУ, 2013 . ─ 96 с.
  • Лютеранська конфесіоналізація в Саксонії в 1525-1580 рр.: монографія / С.А.Каріков; НУЦЗУ. – Х.: ФОП Панов А.М., 2018. – 256 с.
  • Становлення та розвиток системи пожежної безпеки в УСРР у 1918-1934рр. / М.І. Харламов; НУЦЗУ. Х.: ФОП Панов А.М., 2019. – 388 с.
  • Філософія: підручник для здобувачів вищої освіти /авт. кол.; за ред. О.В. Рябініної, Л.І. Юрченко. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – 286с.

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(063) 164-17-96
(050) 997-92-66
(067) 475-56-97