Навчальний контент для дистанційного навчання

Дисципліни:

 

 

 

 

Філософія

Силабус

Лекція "Тема 1.1 Світогляд. Філософія як світогляд", 

Лекція "Тема 1.2. Проблема буття у філософії"

Лекція "Тема 1.3. Філософське вчення про розвиток"

Лекція "Тема 1.4. Матеріальне та ідеальне. Концепції свідомості в філософії"

Лекція "Тема 1.5.Мова і мислення. Логічні форми мислення"

Лекція "Тема 1.6. Природа пізнання. Пізнання та практика. Проблема об’єктивності знання"

Лекція "Тема 2.1.Концепції людини в історії філософії. Проблема антропосоціогенезу"

Лекція "Тема 2.2. Соціальні відносини. Соціальна структура суспільства"

Лекція "Тема 2.3. Особистість і суспільство"

Лекція "Тема 2.4. Цивілізація і прогрес. Глобальні проблеми сучасності"

Лекція "Тема 2.5. Сутність та зміст культури. Історичні типи культури"

 Навчальний посібник "Філософська антропологія, соціальна філософія, філософія культури"

Плани та методичні рекомендації до семінарських занять з філософії

Історія та культура України

Сілабус з навчальної дисципліни "Історія та культура України"

Лекція 1.1. "Давня доба. Кочові племена на території України"

Лекція 1.2. "Русь-Україна (Київська держава)"

Лекція 1.3."Політична роздробленість Київської держави. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала"

Лекція 1.4. "Українські землі у складі Литви та Польщі"

Лекція 1.5. "Становлення козацтва. Національно-визвольна війна. Українська козацька держава"

Лекція 1.6. "Правобережні та Лівобережні українські землі у другій половині ХVІІІ ст."

Лекція 2.1. "Українські землі у складі Росії та Австро-Угорщини у ХІХ - на поч. ХХ ст."

Лекція 2.2. "Українська революція"

Лекція 2.3. "Україна в 20-30-х роках ХХ ст."

Лекція 2.4. "Україна в роки Другої світової війни (1939-1945)"

Лекція 2.5. "Україна в другій половині 40-х – першій половині 80-х років ХХ століття"

Лекція 2.6. "Поглиблення кризи тоталітаризму в СРСР. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України (1985-1991)"

Лекція 2.7. "Україна в умовах незалежності"

Методичні рекомендації до семінарських занять з Історії та культури України

Культорологія

Лекція 1. "ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КУЛЬТУРИ"

Лекція 2. "ФОРМИ І ТИПИ КУЛЬТУР"

Лекція 3. "ПЕРВІСНА КУЛЬТУРА"

Лекція 4. "КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ"

Лекція 5. "КУЛЬТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ"

Лекція 6. "КУЛЬТУРА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ ТА РЕФОРМАЦІЇ"

Лекція 7. "ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА НОВОГО ЧАСУ"

Лекція 8. "МОДЕРН І ПОСТМОДЕРН У СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ"

Релігієзнавство

Сілабус Релігієзнавство

Лекція 1 "Релігія, її сутність і функції в культурі"

Лекція 2. "Ранні форми релігійних вірувань"

Лекція 3. "Національно-державні релігії"

Лекція 4. "СВІТОВІ РЕЛІГІЇ. БУДДИЗМ"

Лекція 5. "Світові релігії: Християнство: Православ’я"

Лекція 6. "Світові релігії. Християнство: Католицизм, протестантизм"

Лекція 7. "СВІТОВІ РЕЛІГІЇ. ІСЛАМ"

Лекція 8. "Релігія в сучасному світі"

Філософія і методологія науки

Лекція 1."Предмет і головні концепції філософії і методології науки"

Лекція 2. "ВИНИКНЕННЯ Й ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК НАУКИ"

Лекція 3. "Специфіка наукового пізнання"

Лекція 4. "Структура наукового пізнання. Класифікація наук"

Лекція 5. "Головні рівні і методи наукового дослідження"

Лекція 6. "Динаміка наукового прогресу"

Лекція 7. "Наукові традиції і наукові революції"

Лекція 8. "Наука у сучасному світі: стан і перспективи розвитку"

Курс лекцій з навчальної дисципліни "Філософія і методологія науки"

Соціологія

Лекція 1. "СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА"

Лекція 2. "СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА"

Лекція 3. "СОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА ТА СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ"

Лекція 4. "СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ"

Лекція 5. "ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ"

Лекція 6. "КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН"

Лекція 7. "СОЦІОЛОГІЯ СЕМ’Ї ТА ШЛЮБУ"

Лекція 8. "СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ. СОЦІОЛОГІЯ НАУКИ"

Лекції 9. "СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ"

Лекція 10. "СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ"

Лекція 11. "СОЦІОЛОГІЯ СЕЛА ТА МІСТА. СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ"

Лекція 12. "СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ"

Лекція 13. "ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ"

Лекція 14. "СОЦІОЛОГІЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ"

Лекція 15. "МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ"

Методичні рекомендації до семінарських занять з соціології

Oснови соціально-гуманітарної роботи

Лекція 1. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА ЯК НАУКА"

Лекція 2. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Лекція 3. "ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ"

Лекція 4. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ"

Лекція 5. "ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ"

Лекція 6. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА ЯК ПРОФЕСІЯ"

Лекція 7. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ. СОЦІАЛЬНОГУМАНІТАРНИЙ ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ЖІНОК"

Лекція 8. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА З МОЛОДДЮ. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ЯК ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ"

Лекція 9. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА З ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ"

Лекція 10. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА З ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ"

Лекція 11. "ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ. МІГРАЦІЯ І ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ"

Лекція 12. "СІМ’Я ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ЗАХИСТ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ"

Лекція 13. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА В СИСТЕМІ ОСВІТИ"

Лекція 14. "СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я"

Oрганізація соціально-гуманітарної роботи з персоналом

Лекція 1. "Сутність соціально-гуманітарної роботи з персоналом"

Лекція 2. "Соціально-гуманітарна робота в суспільствознавчому просторі"

Лекція 3. "Вимоги до фахівця з соціально-гуманітарної роботи"

Лекція 4. "Національно-патріотичне виховання в системі соціальногуманітарної роботи"

Лекція 5. "Соціально-гуманітарна робота з персоналом в установах та організаціях"

Лекція 6. "Інформаційно-пропагандистське забезпечення роботи з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту"

Лекція 7. "Соціально-гуманітарна робота з ветеранськими організаціями ДСНС України"

Лекція 8. "Індивідуальна соціально-гуманітарна та виховна робота з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту"

Лекція 9. "Наставництво в органах і підрозділах ДСНС України"

Лекція 10. "Соціально-гуманітарна робота загальних зборів осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту"

Лекція 11. "Соціально-гуманітарна робота у вищих навчальних закладах ДСНС України"

Методичні рекомендації до семінарських занять ОСГРП

Екологія людини

Лекція 1. "СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЇ ЛЮДИНИ"

Лекція 2. "ЕВОЛЮЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ"

Лекція 3. "ІСТОРИЧНІ УЯВЛЕННЯ ТА СУЧАСНЕ ФІЛОСОФСЬКЕ І ПРИРОДНИЧО-НАУКОВЕ БАЧЕННЯ ЛЮДИНИ"

Лекція 4. "ЛЮДИНА ЯК ОСОБИСТІСТЬ, ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ І СОЦІАЛЬНА ІСТОТА"

Лекція 5. "ЕТНОС ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ АНТРОПОЕКОСИСТЕМИ"

Лекція 6. "ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ГЕНОФОНДУ ПОПУЛЯЦІЇ ЛЮДСТВА"

Лекція 7. "ЕКОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ЖИТТЯ В УМОВАХ МІСЬКОЇ ТА СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ"

Лекція 8. "ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ ПРИРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ"

Лекція 9. "ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ АНТРОПОГЕННИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ"

Лекція 10. "ХАРЧУВАННЯ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ"

Лекція 11. "ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ЯК ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА"

Лекція 12. "ЕКОЛОГІЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЮДИНИ"

Лекція 13. "ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ЗДОРОВЯ. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ"

Лекція 14. "ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ"

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Екологія людини"

Політологія

Сілабус

Лекція 1. "ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА.ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СТРУКТУРА ПОЛІТОЛОГІЇ"

Лекція 2. "ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА"

Лекція 3. "ДЕРЖАВА ЯК ГОЛОВНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Лекція 4. "ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ"

Лекція 5. "ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ"

Лекція 6. "ОСОБА ТА ПОЛІТИКА"

Лекція 7. "ПОЛІТИКА ТА ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ"

Лекція 8. "ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА"

Лекція 9. "ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА КУЛЬТУРА"

Лекція 10. "ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ"

Лекція 11. "СВІТОВА ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА"

Лекція 12. "СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ"

Питання до модулів

Методичні рекомендації до семінарських занять з Політології

Глобальні проблеми сучасності

Лекція 1.1. "ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ"

Лекція 1.2. "ГЛОБАЛІСТИКА ЯК ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ"

Лекція 1.3. "ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ ЯК СИСТЕМА"

Лекція 1.4. "ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: СОЦІАЛЬНІ ПРОЯВИ І НАСЛІДКИ"

Лекція 1.5. "Глобальна цивілізаційна конкуренція"

Лекція 1.6. "АЛЬТЕРГЛОБАЛІЗМ"

Лекція 2.1. "ПРОБЛЕМИ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ, ПРОДОВОЛЬСТВА І НЕПОНОВЛЮВАНИХ РЕСУРСІВ"

Лекція 2.2. "АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ"

Лекція 2.3. "ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ"

Лекція 2.4. "БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ, СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ"

Лекція 2.5. "ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ЖІНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ"

Методичні рекомендації та плани семінарських занять з Глобальних проблем сучасності

 

 

 

 

  • філософські аспекти теорії держави та права
  • основи демократії
  • основи демографії
  • основи Паблік Рілейшнз
  • філософія державного управління
  • філософсько-методологічні основи наукових досліджень
  • теорія і практика освіти

 

 

Контакти

Поштова адреса:
61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94,
Соціально-психологічний факультет
Телефони:
(057) 707-34-60
(093) 312-35-40